Režimové opatrenia chodu Detskej ambulancie Motýlik:

Aktualizované ku dňu 24. 11. 2021.

Prosím pozorne prečítajte tieto informácie. Dôsledné dodržiavanie nastavených pravidiel môže nám všetkým pomôcť zvládnuť závažné výzvy dneška: pandémia a všetky jej dôsledky a neustále ubúdajúci počet primárnych pediatrov a s tým spojené navyšovanie počtu pacientov v ambulanciách.

V súčasnosti sme v plne rozbehnutej tretej vlne pandémie, ktorá je pre deti, ich rodičov a pediatrov vážnejšia ako v predchádzajúcich vlnách.

Chod ambulancie je upravený v súlade s vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva, Usmernením MZ SR k testovaniu pacientov v ambulanciách a s Usmernením hlavného odborníka MZ SR pre VLDD (všeobecný lekár pre deti a dorast).

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná v plnom rozsahu.

Čas prevádzky ambulancie zostal rovnaký, ale zrušilo sa pôvodné rozdelenie ordinačných hodín na čas pre chorých a prevencie. Ordinačné hodiny sú flexibilne rozdelené na čas pre zdravé deti a pre konzultácie a vyšetrenia detí so zdravotným problémom - všetko len po dohovore a na pozvanie. Podrobne pozrite v záložke Ordinačné hodiny.

Pracujeme tak už 1,5 roka. Zmena režimu bola nevyhnutná s príchodom pandémie, a zostane tak minimálne do jej skončenia. Snažíme sa tak minimalizovať možnosť šírenia infekcie a tým ohrozenie pacientov a ich zákonných zástupcov, ako aj zdravotníckeho personálu. Vzhľadom na nutnosť dodržiavať proti-epidemické opatrenia sú preventívne prehliadky vykonávané na začiatku ordinačných hodín len na základe pozvania a dohovoru, následne je priestor pre vyšetrenia chorých detí. Po dôkladnej dezinfekcii počas prestávky sú deti pozývané na plánované vyšetrenia a preventívne prehliadky aj v ďalšej časti ordinačných hodín.

Pacienti alebo ich zákonní zástupcovia pri akútnom zdravotnom probléme alebo potrebe inej konzultácie najskôr telefonujú na tel. číslo 0918 957 636 alebo v krajnom prípade pošlú krátku správu na mailovú adresu  sestricka.motylik@gmail.com. SMS správy neposielajteČas na telefonické kontaktovanie personálu je približne od 7:15 do 11:00 v pondelok, v utorok, v stredu a v piatok, vo štvrtok je to od 13:00 do 16:00. Čas na telefonické žIadosti o konzultácie ohľadne akútnych ochorení je od  7:15 do 10:00 v pondelok, v utorok, v stredu a v piatok, vo štvrtok  od 13:00 do 15:30hod. Naše skúsené sestričky poradia a navigujú rodičov, ako ďalej postupovať. Ak je potrebná komunikácia s lekárom, sestričky zapíšu požiadavku a lekár kontaktuje zákonných zástupcov alebo pacienta podľa závažnosti a poradia .

Počas celej pandémie sme používali dva telefóny s dvoma číslami a ešte tretí telefón, z ktorého lekár robil vyžiadané konzultácie. Počas celých ordinačných hodín sa venujeme našim pacientom, vzhľadom na charakter práce nie je často možné ihneď zdvihnúť telefón, často však telefonujeme nepretržite. Nedá sa však tak pracovať. Nemôžeme naraz telefonovať na dvoch telefónoch, riešiť maily, a robiť to hlavné – vyšetrovať a venovať sa pacientovi pred sebou. V tejto súvislosti chceme upozorniť, že nevypíname telefón a odpovedáme na všetky zvonenia, keď práve neočkujeme alebo nie sme všetci inak zamestnaní prácou pre pacienta. Ak sa nedovoláte, tak je to preto, že voláme s niekým iným. Aby sa nestalo, že sa s naliehavým problémom nebudete vedieť dopracovať ku konzultácii, prosím, starostlivo zvážte potrebu komunikácie s nami. To isté platí o mailovej komunikácii: bola otvorená pre prípad, že nemáte šťastie a nie ste medzi tou stovkou ľudí, čo sa denne dovolá do našej ambulancie a potrebujete s nami zdieľať dôležitú (nie urgentnú!) informáciu. Dôrazne upozorňujeme, že odpovede na mailové otázky sa môžete dočkať s oneskorením – pri neutíchajúcom prúde mailových správ 24/7 je nereálne triážovať dôležité správy od nedôležitých.

Mailové informácie sa snažíme poskytnúť do 24-48 hodín. Pri vážnom stave dieťaťa je mailová komunikácia nevhodná - je nevyhnutné kontaktovať lekára telefonicky alebo vyhľadať lekársku pomoc neodkladne! Nezodpovedáme za prípadné oneskorenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti vzhľadom na veľké množstvo mailov, kedy sa k Vašej správe môžeme dostať neskôr ako je potrebné. Kedy je Vaše dieťa naozaj vážne choré, Vám pomôže určiť aj Manuál závažnosti zdravotného stavu pre rodičov a opatrovníkov detí, ktorý nájdete v záložke Poradňa.

Režimové opatrenia v ambulancii (výnimky z pravidiel môže udeliť lekár po zvážení všetkých okolností): 

1. Potvrdenia o chorobe, OČR, doklade o celodennej starostlivosti (priepustky), potvrdenia o spôsobilosti pre škôlky a zotavovacie pobyty pre deti: 

Vydávame počas ordinačných hodín. Nie je potrebný predchádzajúci dohovor s pracovníkom ambulancie. Vstup je umožnený len jednej osobe bez epidemiologického rizika (t.j. bez úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou alebo bez pobytu v rizikovej krajine) a bez príznakov infekčného ochorenia. Osoby musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty v súlade s Vyhláškou UVZ. V priestoroch ambulancie sa zdržujú len nevyhnutný čas, riadia sa pokynmi personálu ambulancie.

2. Vyšetrenia pre účely vystavenia potvrdenia o spôsobilosti (zdravotný preukaz, vodičský preukaz, športové prehliadky, prehliadky pred liečením):

K vystaveniu týchto potvrdení je nevyhnutné vyšetrenie dieťaťa. Vyšetrenie sa vykonáva len po predchádzajúcom dohovore (telefonicky alebo mailom) s personálom ambulancie v dohodnutom čase.

Žiaducim je vstup len vyšetrovanej osoby: u detí do 12 rokov, ktoré nemajú príznaky infekčného ochorenia a sú bez epidemiologického rizika (t.j. bez úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou alebo bez pobytu v rizikovej krajine).  U detí nad 12 rokov, ktoré sú kompletne zaočkované alebo s negatívnym PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo Ag testom (nie starším ako 48 hodín), a zároveň bez príznakov infekčného ochorenia a bez epidemiologického rizika. V prípade sprievodu väčšieho dieťaťa je žiaduce, aby rodič čakal napríklad v čakárni, ale v tom prípade nesmie mať príznaky ochorenia COVID-19 a musí byť bez epidemiologického rizika. V prípade, že ide o maloleté dieťa a rodič žiada prítomnosť pri vyšetrení, vstup je umožnený len kompletne zaočkovanému rodičovi alebo poverenému opatrovníkovi, alebo osobe s negatívnym PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo Ag testom (nie starším ako 48 hodín), a zároveň nesmie mať príznaky ochorenia Covid-19 a nesmie byť v  epidemiologickom riziku.

Osoby musia mať po celý čas prekryté horné dýchacie cesty v súlade s Vyhláškou UVZ. V priestoroch ambulancie sa zdržujú len nevyhnutný čas, riadia sa pokynmi personálu ambulancie.

3. Preventívne prehliadky, poradne a očkovania:

Vykonávame len po predchádzajúcom dohovore s personálom ambulancie, v presne určenom čase.

Vstup je umožnený len jednej sprevádzajúcej osobe, zákonnému zástupcovi dieťaťa. Zákonný zástupca musí byť alebo kompletne zaočkovaný, alebo sa preukáže negatívnym PCR (nie starším ako 72 hodín) alebo Ag testom (nie starším ako 48 hodín) a zároveň musí byť bez príznakov ochorenia Covid-19 a bez epidemiologického rizika (t.j. bez úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou alebo bez pobytu v rizikovej krajine). Dieťa staršie ako 12 rokov sa riadi pravidlami ako sprevádzajúci rodič alebo opatrovník. Dieťa mladšie ako 12 rokov nesmie mať príznaky ochorenia COVID-19 a nesmie byť v epidemiologickom riziku (úzky kontakt s pozitívnou osobou alebo návrat z rizikovej krajiny), žiaducim je aj testovanie - u bezpríznakového dieťaťa je prínosom aj nazálny Ag test.

Sprevádzajúci rodič, ktorý nie je zaočkovaný a nemá negatívny PCR alebo Ag test podľa hore uvedených podmienok, nemá príznaky ochorenia COVID-19 a je bez epidemiologického rizika, môže počkať v čakárni vo vzdialenosti minimálne 2 metre od ostatných osôb alebo mimo priestorov ambulancie. Po vykonaní preventívnej prehliadky bude rodič kompletne informovaný o priebehu a výsledkoch preventívnej prehliadky lekárom za dodržania protiepidemiologických opatrení. V prípade, že rodič nebude súhlasiť s takýmto postupom, bude dohodnutý iný termín tejto odkladnej zdravotnej starostlivosti, v ktorom budú môcť byť splnené podmienky v súlade s usmerneniami.

Prednostne vykonávame preventívne prehliadky u detí do 18 mesiacov a preventívne prehliadky spojené s povinným očkovaním.

4. Vystavovanie receptov 

Požiadavku na  opakovane predpisovaný liek alebo predpis na vakcínu na nepovinné očkovanie je nutné zasielať výlučne cez e-časenku. E-časenka je t.č. funkčná len pre objednávanie receptov. https://www.ecasenka.sk/ambulancie/detail/detskaambulanciamotyliksro-mudrbeatakartousova-lekar. Prosíme, nevolajte a nepíšte maily ohľadne receptov, uberá to z priestoru pre deti s akútnymi problémami, je veľmi pravdepodobné, že aj Vy sa budete potrebovať urýchlene dovolať rady alebo pomoci.

5. Vyšetrenie v prípade ochorenia:

Vyšetrenia sa vykonávajú len po predchádzajúcom telefonickom dohovore s personálom ambulancie v presne určenom dohodnutom čase.

V prípade, že prídete na vyšetrenie bez predchádzajúcej konzultácie, žiadame Vás, aby ste sa s príznakovým chorým dieťaťom nezdržiavali v priestoroch čakárne. Môžu tam byť prítomné zdravé ale imunitne nedostatočne odolné detičky, a môže dôjsť k ohrozeniu ich zdravotného stavu. Na základe zváženia anamnestických údajov navrhneme ďalší postup, berúc do úvahy závažnosť prejavov a organizačné možnosti ambulancie.

Pacienti s príznakmi, ktoré sa vyskytujú aj pri ochorení COVID-19 (napríklad akékoľvek príznaky ochorenia dýchacích ciest, hnačka, horúčka), sa preukazujú pred vyšetrením negatívnym PCR testom (nie starším ako 72 hodín) alebo Ag testom (nie starším ako 48 hodín), vykonanými v čase po nástupe príznakov. Pacient má prekryté horné cesty dýchacie, u starších detí preferovane respirátorom. Výnimkou z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sú len deti do 3 rokov, ale uvítame prekrytie dýchacích ciest aj u menších detí podľa tolerancie a uváženia rodičov. Uvedené platí aj pre príznakových pacientov plne zaočkovaných.

Vstup je povolený len jednému sprievodcovi. Sprevádzajúca osoba musí byť alebo plne zaočkovaná alebo musí mať negatívny PCR test (nie starší ako 72 hodín) alebo Ag test (nie starší ako 48 hodín). Počas celého vyšetrenia musí mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom správne nasadeným, nesmie mať príznaky ochorenia COVID-19 ani rizikovú epidemiologickú anamnézu.

  • Ak nemáte podozrenie na infekciu novým koronavírusom, a dieťa vykazuje mierne príznaky ako je nádcha, vlhký kašeľ, mierna teplota pod 38 stupňov, hnačka – dieťa doma liečte, a volajte len pri zhoršení.
  • Ak máte dlhotrvajúci problém, ako pobolievanie brucha, kožné problémy  alebo problémy napríklad so stolicou bez akútneho zhoršenia, telefonicky dohodneme ďalší postup vrátane vyšetrenia, ak bude potrebné.

6. Vyšetrenie v prípade ochorenia COVID-19:

Vyšetrenie dieťaťa s pravdepodobným alebo potvrdeným ochorením COVID-19 je vždy len po predchádzajúcom dohovore po indikácii lekárom. Takéto deti vyšetrujeme po skončení vyšetrení ostatných detí. Dieťa i sprevádzajúca osoba musia mať dôsledne prekryté dýchacie cesty respirátorom. Vstup do priestorov ambulancie je možný až po pokyne personálu, z dôvodu nevyhnutnosti nasadenia osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Väčšina detí má nezávažný priebeh ochorenia, lekár monitoruje stav dieťaťa na základe pravidelných dištančných konzultácií alebo správ od rodičov.

7. Potvrdenie o chorobe, OČR

Školy dostali presné inštrukcie z Ministerstva školstva, aké potvrdenia vyžadovať pri nástupe do školy po chorobe. Napriek tomu niektoré posielajú rodičov k pediatrovi pre vyhlásenia alebo potvrdenia, ktoré nevydávame. Pri chorobe dieťaťa, ak jeho stav vie rodič zvládnuť sám domácou liečbou, stará sa o svoje dieťa doma. 

Školáci: pri neprítomnosti 5 po sebe idúcich pracovných (vyučovacích) dní a kratšej podpisuje rodič pri návrate do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pediater nevydáva v tomto prípade Potvrdenie o chorobe ani o zdraví ani o neprítomnosti choroby alebo infekcie. Ak má dieťa príznaky viac ako 5 pracovných dní, alebo vyžaduje dlhšie doliečenie, alebo ak majú rodičia pochybnosti alebo má dieťa závažnejšie príznaky (aj skôr ako po 5 dňoch) – rodičia nás telefonicky kontaktujú a ďalej manažujeme stav podľa zdravotného stavu. Ak je dieťa v domácom ošetrení viac ako 5 po sebe idúcich pracovných dní, lekár vydáva Potvrdenie o chorobe.V prípade, že je ochorenie manažované dištančne formou telemedicíny, Potvrdenie o chorobe vydáme aj na základe takýchto konzultácií, ale musia byť zaznačené do zdravotnej dokumentácie. Nemožno prísť po 2 týždňoch, že dieťa ste nechali doma a chcete Potvrdenie o chorobe, pritom ste po 5 dňoch nekontaktovali našu ambulanciu.

Predškoláci (deti zaradené do povinného predprimárneho vzdelávania): pri neprítomnosti 7 po sebe idúcich pracovných (vyučovacích) dní a kratšej podpisuje rodič pri návrate do školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pediater nevydáva v tomto prípade Potvrdenie o chorobe ani o zdraví ani o neprítomnosti choroby alebo infekcie. Ak je dieťa v domácom ošetrení viac ako 7 po sebe idúcich pracovných dní, lekár vydáva Potvrdenie o chorobe.V prípade, že je ochorenie manažované dištančne formou telemedicíny, Potvrdenie o chorobe vydáme aj na základe takýchto konzultácií, ale musia byť zaznačené do zdravotnej dokumentácie.

Škôlkari a jasličkári: pediater nevydáva žiadne Potvrdenie o chorobe. Výnimkou sú epidemiologicky závažné ochorenia, kedy je dieťa dlhodobo vyradené z kolektívu (ako napríklad tuberkulóza alebo svrab).

Výnimkou z hore uvedeného je aj Potvrdenie o chorobe v prípade karantény alebo izolácii s súvislosti s ochorením Covid-19, kedy pediater rozhoduje o dĺžke karantény/izolácie a o jej ukončení. Vtedy vydáva Potvrdenie o chorobe aj pri dobe kratšej ako je hore uvedené.

Nevydávame žiadne Potvrdenia o oslobodení od povinnej školskej dochádzky pre strach z pandémie, zo zdravotných dôvodov ako je oslabená imunita, chronické ochorenie, alebo rizikové faktory u členov spoločnej domácnosti.  Dieťa zostáva v domácom ošetrení pri akútnom ochorení alebo pri zhoršení chronického ochorenia ako v časoch pred pandémiou.

Nevydávame potvrdenia o výnimke pre nosenie rúšok: podľa aktuálneho usmernenia hlavného hygienika sú definované len 3 prípady, kedy nemusí dieťa nosiť rúško zo zdravotných dôvodov. Sú to osoby so závažnými poruchami autistického spektra, žiaci so stredne ťažkým a ťažkým mentálnym postihnutím a žiaci so sluchovým postihnutím. Ak dieťa spĺňa výnimky z nosenia rúšok, pri nástupe do školy podpíše zákonný zástupca čestné prehlásenie o dôvode, prečo dieťa nemôže nosiť v škole rúško, zodpovednosť za pravdivosť údajov nesie zákonný zástupca. 

Školy majú presné pravidlá, ako postupovať v meniacej sa epidemiologickej situácii pri výskyte príznakov u detí. V žiadnom prípade nemajú pedagógovia posielať rodičov s dieťaťom k lekárovi pri prvom výskyte príznakov z dýchacích ciest alebo iných príznakov.  Lekára má rodič kontaktovať len v prípade, keď potrebuje konzultáciu – závisí to len od zdravotného stavu dieťaťa, keď boli už vyčerpané možnosti domácej liečby.

OČR vystavujeme v prípade, že je dieťa choré (akútne ochorenie alebo akútne zhoršenie chronického ochorenia) štandardným spôsobom. Ak použijeme telemedicínu, vystavíme ošetrovné aj bez osobnej návštevy ambulancie.

V prípade uzatvorenia školy/triedy z rozhodnutia príslušného orgánu resp. riaditeľa školy, majú nárok na pandemickú OČR rodičia detí do veku 10 rokov a 364 dní (a detí do 18 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom napr. detská obrna, ťažké psychiatrické diagnózy a pod.). Nárok majú aj zákonní zástupcovia, ktorí osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšeného 16. roku veku, ktorého zdravotný stav podľa ich primárneho pediatra nevyhnutne vyžaduje celodenné ošetrovanie inou osobou (v rovnakých indikáciách, ako to bolo v prvej vlne pandémie).  Vo všetkých prípadoch prerušenia školskej dochádzky nariadením riaditeľa školy, rodič dieťa do 11 roku života žiada o OČR priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, nevystavuje ju pediater. 

Ak bola dieťaťu bez príznakov nariadená karanténa pre podozrenie na infekciu koronavírusom nie v súvislosti s kontaktom v škole, OČR vystavujeme my – deťom do 10 rokov a 364 dní automaticky (o deťoch do 18 rokov platí uvedené vyššie). U bezpríznakových detí nad 11 rokov musí byť prítomná základná diagnóza, ktorá zakladá potrebu celodennej starostlivosti inou osobou. Prosím kontaktujte nás telefonicky.

A na záver...

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa by mohlo byť infikované a má príznaky ochorenia COVID-19, nikdy ho neprivádzajte do ambulancie primárneho pediatra bez dohovoru. Telefonicky lekára kontaktujte, prípadne kontaktujte nepretržitú linku Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva, pri zlom stave linku  rýchlej záchrannej pomoci 155.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Oddeľte svoje dieťa od ostatných členov rodiny, do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú kúpeľňu. Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom.

Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi.

Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy, nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne antibiotiká – bez odporúčania pediatra. Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou).

Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na tvár. Po použití opatrne zahoďte rúško do uzatvorenej smetnej nádoby.

Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu od začiatku tohto ťažkého obdobia!