Cenník

A. Prehliadky a lekársky posudok

výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (na základe platných zákonných noriem)

1. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (Z02.4)25 €
2. o zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu (Z02.7)30 €
3. o zdravotnej spôsobilosti pre zaradenie do predškolského zariadenia (Z02.0)6 €
4. o zdravotnej spôsobilosti pre štúdium na strednej a vysokej škole (Z02.0)6 €
5. o zdravotnej spôsobilosti do tábora, školy v prírode,  kurzy plávnania  (Z02.8)6 €
6. o zdravotnej spôsobilosti ku štúdia  na športovej škole (Z02.0)6 €
7. o zdravotnej spôsobilosti pre brigády, šport, tanec (Z02.8)10 €
8. o zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz (Z02.8)10 €
9. o zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom, prácou v zahraničí (Z02.8)25 €
10. o zdravotnej spôsobilosti študentov a pracovníkov, vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti  - vystavenie zdravotného preukazu (Z02.7)10 €

B. Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu

(na základe platných zákonných noriem)

11. vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.1)   15 €
12. výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.8)15 €
13. mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania (Z02.8)15 €
14. posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta (Z02.8)15 €

C. Výkony na žiadosť pacienta alebo zákonného zástupcu

15. komplexné vyšetrenie pred aplikáciou očkovacej látky, nehradenej zo zdravotného poistenia, pred cestou do zahraničia, a podobne (Z02.8)5 €
16. nepovinné očkovanie, očkovanie na vlastnú žiadosť (Z02.8)5 €
17. odber krvi alebo iného biologického materiálu na vlastnú žiadosť (Z02.8) 7 €
18. klinické vyšetrenie na alkohol a návykové látky (Z04.0)10 €
19. vyšetrenie bez dohody o poskytovaní zdra. starostlivosti na vlastnú žiadosť20 €
20. vyšetrenie bez poistenia (Z02.9)25 €
21. vyšetrenie bez poistenia v cudzom jazyku (Z02.9) 40 €
22. vyšetrenie CRP, hemoglobínu, glukózy  - z kapilárnej krvi7 €
23. vyšetrenie streptokokovým testom na počkanie na vlastnú žiadosť7€
24. vyšetrenie moču fotometricky3 €
25. preventívna prehliadka na vlastnú žiadosť mimo časového intervalu (Z02.8)20 €
26. konzultácia/vyšetrenie na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín 20 €
27. konzultácia prostredníctvom elektornických médií10 €

D.  Administratívne výkony

28. vystavenie potvrdenia o chorobe dieťaťa alebo žiaka0,50 €
29. vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (Z02.7)5 €
30. potvrdenie na dočasné vyradenie z kolektívneho zariadenia (Z02.7)3 €
31. vyjadrenie k odkladu začiatku plnenia/predčasnému začatia povinnej školskej dochádzky3 €
32. odporúčanie na oslobodenie alebo čiastočné oslob. žiaka z vyučovania niektorého predmetu (Z02.8)3 €
33. iné potvrdenia pre školské zariadenia (Z02.8)3 €
34. výpis zo zdravotnej dokumentácia na vlastnú žiadosť pacienta (Z02.8)6,40 €
35. vystavenie náhradných hlásení, tlačív PN pri strate, storne PN, Pri strate receptu (Z02.8)3 €
36. vystavenie opakovaného výmenného lístka alebo receptu pri strate alebo neplatnosti pre časové premeškanie (Z02.8)3 €
37. vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie - na žiadosť občana (Z02.8), pre žiadosť o predĺženie rodičovskej dovolenky10 €
38. potvrdenie o pracovnej neschopnosti pre nezamestnaných občanov (Z02.7)1 €
39. vystavenie potvrdenia/výpisu z dokumentácie   v cudzom jazyku (Z02.7)30 €
40. vystavenie očkovacieho preukazu/ duplikácie pri strate (Z02.7)4 €
41. vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu (Z02.7)6 €
42. vystavenie lekárskej správy do 24 hodín od požiadania (Z02.7)+5 €

 

E. Výkony pre komerčné poisťovne

37. správa o zdravotnom stave na cielené otázky poisťovne (Z02.6)15 €
38. vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“ (Z02.7)15 €
39. bodové ohodnotenie úrazu a iné tlačivá - podľa rozsahu (Z02.7)15 €