Informovaný súhlas

Poučenie o zdravotnom stave a možnostiach jeho ovplyvnenia je základným právom každého pacienta a v prípade rodičov detí, vypočuť si toto poučenie je ich povinnosťou.

Mali by sme sa naučiť, že za svoje zdravie nesie zodpovednosť každý z nás, a naše rozhodovanie o starostlivosti oň a prípadne voľba liečby musí byť na základe poznania základných súvislostí - odtiaľ slovo „informovaný“ súhlas.

Preto by podpisovanie informovaného súhlasu nemalo byť formalitou, preto u nás venujeme vysvetleniu toľko času.

Podľa platných zákonov je lekár a iný zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť pacientom alebo ich právnym zástupcom dostatočné vysvetlenie diagnostických a liečebných postupov, ich prínosov a rizík. Na základe poučenia je lekár povinný získať ich súhlas s navrhovaným postupom zdravotnej starostlivosti, ktorý potvrdia svojím podpisom.

V našom zdravotnom zariadení je text informovaného súhlasu nasledovný:

Informovaný súhlas a poučenie

(neoddeliteľná súčasť zdravotnej dokumentácie dieťaťa/adolescenta)

Bol som informovaný o zdravotnom stave môjho dieťaťa (mojom zdravotnom stave), o navrhovanom postupe liečby (o prevencii), o prípadných rizikách, ktoré by navrhovaná zdravotná starostlivosť, resp. jej odmietnutie mohli priniesť. Poučeniu som porozumel, prijímam ho a s navrhovaným postupom súhlasím, čo potvrdzujem svojím podpisom.