Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre šport

Legislatívny rámec pre vydávanie Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pre šport

U vrcholového (profesionálneho) športovca,

ktorý nie je talentovaným športovcom - podľa Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. môže vykonávať lekársku prehliadku na určenie zdravotnej spôsobilosti LEN telovýchovný lekár.
 

U talentovaného športovca

podľa Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. môže vykonávať lekársku prehliadku na určenie zdravotnej spôsobilosti telovýchovný lekár alebo pediater. Pediater LEN v prípade, že podľa vyhlášky č. 51/2017 Z. z. je schopný zabezpečiť spirometriu, ergometriu, 12 zvodové EKG. Vyšetrenia môže zabezpečiť prostredníctvom príslušného špecialistu. Ak nie je schopný zabezpečiť uvedené vyšetrenia, nemôže vystaviť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
 

Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť.

Ak Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže predpisom alebo v pravidlách súťaže určí ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu – postupuje sa ako u talentovaného športovca – športovec musí absolvovať výkony uvedené vo vyhláške č. 51/2016 Z.z.

Pediater vydáva potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti LEN ak je schopný zabezpečiť spirometriu, ergometriu, 12 zvodové EKG. Vyšetrenia môže zabezpečiť prostredníctvom príslušného špecialistu.

Športovec, športový zväz, národná športová organizácia, ani organizátor súťaže nemôžu od pediatra vyžadovať vystavenie Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu nad rámec jeho kompetencií (objektívnych možností s ohľadom na jeho špecializáciu a materiálno-technické zabezpečenie ambulancie). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu musí obsahovať závery všetkých potrebných (predpísaných) vyšetrení. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia; to neplatí, ak ide o zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky.

Podrobnosti usmernenia o zdravotnej spôsobilosti na základe Zákona o športe športe (Zákon 440/2015 Z.z.) a s ním súvisiacej vykonávajúcej vyhlášky č. 51/2015.

§ 4 Športovec

 1. Športovec vykonáva šport ako profesionálny športovec, amatérsky športovec alebo ako neorganizovaný športovec.
 2. Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii.
 3. Profesionálny športovec vykonáva šport
  1. na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo inej zmluvy, ak vykonáva šport pre športovú organizáciu ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa písmena c),
  2. na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu 4 ) v rezortnom športovom stredisku alebo
  3. ako samostatne zárobkovo činná osoba.
 4. Amatérsky športovec vykonáva šport
  1. na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak
   1. rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku
   2. zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž alebo
   3. vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období,
  2. na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,
  3. na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo
  4. bez zmluvy.
 5. Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.
 6. Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých.

§ 5

     8. Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom 33 odbore telovýchovné lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal; ak ide o talentovaného športovca, aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria. Amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť. Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.

     9. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sa neuhrádzajú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia; to neplatí, ak ide o zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky podľa osobitného predpisu.

§ 15 Športový klub

 1. Športový klub je športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži.
 2. Na účely účasti v súťaži, disciplinárne účely a účely riešenia sporov sa za športový klub považuje aj združenie osôb na základe zmluvy o združení, ak má určeného zodpovedného zástupcu.
 3. Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu. Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa športovec s jeho príslušnosťou podrobil lekárskej prehliadke aj vtedy, ak preukázanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu určil predpisom alebo v pravidlách súťaže národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže ako podmienku účasti športovca na súťaži za športový klub.

VYHLÁŠKA 51/2015 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 21. decembra 2015, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1 Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca, sú uvedené v prílohe.

Príloha k vyhláške č. 51/2016 Z. z.

 1. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky vrcholového športovca
    1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická),
    2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
    3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži),
    4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku),
    5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych),
    6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové,
    7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment, biochemické vyšetrenie (glykémia, urea, kreatinín, kreatinkinázu, hepatálne testy, ionogram, železo a väzbová kapacita železa),
    8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci) alebo spiroergometria,
    9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu
 2. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky talentovaného športovca
   1. anamnéza (rodinná, osobná, športová, alergická)
   2. komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
   3. vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
   4. základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku)
   5. spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych)
   6. elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové
   7. vyšetrenie krvi – sedimentácia erytrocytov, krvný obraz a diferenciálny počet leukocytov, vyšetrenie moču chemicky a sediment
   8. ergometria (záťažové vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo pohyblivom koberci) 9. vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu