Zmena vo vydávaní potvrdení na zotavovacie podujatia

Potvrdenia o spôsobilosti - tábory, lyžiarske výcviky, školy v prírode

Vážení rodičia, oznamujeme, že od 1. 1. 2024 sa menia požiadavky na zotavovacie podujatia.

Od 1.1.2024 pediater NEVYDÁVA Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zotavovacie podujatie.

Pod zotavovacím podujatím sa rozumie akékoľvek podujatie, kde deti trávia - spia - viac ako 4 noci. 

Od 1. 1. 2024 je v platnosti zmena Vyhlášky č. 526/2007 Z.z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a aj ďalšie skutočnosti potvrdzuje rodič svojim podpisom a vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom na zotavovacie podujatie.

Link na celé znenie Vyhlášky č. 526/2007 Z.z.: www.zakonypreludi.sk/zz/2007-526

Vzor vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je uvedený vo Vyhláške č. 526/2007 Z.z. v Prílohe č. 1. https://www.zakonypreludi.sk/disk/zz/file/2007/2007c221z0526_2023c000z0513p001.pdf

Prosíme všetkých rodičov, aby túto informáciu tlmočili učiteľom a vychovávateľom v školských zariadeniach, ak by boli nedôvodnene od nich požadované potvrdenia od pediatra.